Aiemmin anniskelun omavalvontasuunnitelma on ollut ravintoloille suositus. Uuden alkoholilain myötä anniskelun omavalvonta muuttui kuitenkin pakolliseksi.

Anniskeluluvan saamisen yhtenä edellytyksenä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelmaa on noudatettava ja sen toteuttamisesta on pidettävä kirjaa.

Niissä anniskelupaikoissa, joihin anniskelulupa on myönnetty ennen 1.3.2018, uuden lain mukainen alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma tulee olla tehtynä vuoden loppuun mennessä, viimeistään 31. joulukuuta.

Kartoita riskit

Omavalvontasuunnitelman avulla pyritään kartoittamaan ja ehkäisemään ennalta ravintolan alkoholijuomien anniskeluun liittyvät riskit, mahdolliset ongelmat ja uhkatekijät, kuten voimakkaasti päihtyneen tai uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen ravintolassa.

Suunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit, miten lain noudattamista seurataan, miten riskien hallinta toteutetaan ja havaitut puutteellisuudet korjataan.

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittämien huomioiden johdosta toteutettavista toimista ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisen vuosittaisesta arvioinnista.

Muutokset päivitettävä

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet omavalvontasuunnitelmaa varten lomakkeen, jonka pohjalta suunnitelmaa on helppo lähteä toteuttamaan oikeaoppisesti. Ilman omavalvontasuunnitelmaa ei enää pärjää. Jatkossa muun muassa lisälupia haettaessa omavalvontasuunnitelma tulee olla liitteenä.

Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Kun toiminnassa muutetaan jotain, omavalvontasuunnitelmaakin pitää päivittää. Muutoksen ajankohta on voitava selvittää jälkikäteen, joten luvanhaltijan on kirjattava päivämäärä, jolloin omavalvontasuunnitelmaa on päivitetty.

Omavalvontasuunnitelma ja alkoholilaissa tarkoitettu lupa on pidettävä henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla. Suunnitelman lisäksi tulee olla kirjanpito henkilökunnan alkoholilain mukaisesta osaamisesta, kuten anniskelupassien kopiot tai sen esittäneiden luettelo sekä mahdolliset muut todistukset. Nämä tulee kuitenkin tietosuoja-asetuksen mukaan säilyttää eri paikassa. Kansios­sa tulee kertoa mistä kopiot saa nähtäväkseen.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelman lomake on saatavilla osoitteessa avi.fi

Nämä tiedot tarvitaan

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta 27.2.2018 antaman asetuksen mukaan alkoholilain omavalvontasuunnitelmassa on oltava seuraavat asiat.

 • Luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot.
 • Merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja luvanhaltijan hyväksymisestä.
 • Tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat muutosten ilmoittamisesta, ilmoitusten ja tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja noudattamisesta.
 • Selvitys siitä, miten henkilökunnan osaaminen varmistetaan ja miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty.
 • Selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaavat henkilöt seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.
 • Kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön tehtävistä. Lisäksi tarvitaan tieto henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskevasta suunnitelmasta kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvonnasta sekä järjestyksenvalvonnasta anniskelualueella anniskeluajan aikana.
 • Kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista.
 • Kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä.
 • Kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta, jos anniskelupaikassa harjoitetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä.
 • Luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä.
 • Luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä senttilitraa.
 • Kuvaus asiakasmäärän seurannasta, järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta sekä järjestyksenvalvojille määrätyistä tehtävistä, jos anniskelua jatketaan jatkoajalla.

Artikkelia varten haastateltiin MaRa ry:n varatoimitusjohtajaa Veli-Matti Aittoniemeä.