Tutkimusaineisto kerättiin monikanavaisesti kirjekyselyn ja web-kyselyn yhdistelmällä ja otantamenetelmänä käytettiin kiintiöityä satunnaisotantaa. Kirjekyselyssä aineisto toimitettiin vastaajille viikon sisällä tutkimusnumeron (15.5.2019) ilmestymisestä. Kirjekysely lähetetiin 2000 asiakkaalle. Vastaaminen tapahtui joko palauttamalla kysymyslomake tai vastaamalla saatekirjeessä mainitussa web-osoitteessa. Lisäksi Aromin sähköpostirekisterissä oleville asiakkaille lähetetään vastauspyyntö sähköpostikyselyyn. Vastauspyyntöjä lähetettiin yhteensä 4115 kappaletta.

Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä 348 kappaletta, joista kirjeitse tuli 195 vastausta ja internetin välityksellä 153 vastausta. Kirjekyselyn vastausprosentiksi tuli 9,8 prosenttia ja internet-kyselyn 3,7 prosenttia. Koko tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 5,7.

Tulokset

 • Vastaajista 91 prosenttia muisti saaneensa Aromi-lehden 5/2019. Vastanneista joka kolmas (32 %) oli lukenut lehden kokonaan, joka viides (20 %) luki lehdestä yli puolet ja joka neljäs (24 %) luki lehdestä muutaman kiinnostavan artikkelin. 
 • Valtaosa vastaajista (70 %) oli lukenut kaikki Aromi-lehden neljästä viimeksi ilmestyneestä numerosta. Aromi-lehden lukemiseen käytetään aikaa keskimäärin 55,1 minuuttia (5/2017: myös 55,1 min) ja lehteä lukee keskimäärin 3,2 henkilöä (5/2017: 2,5 henkilöä).
 • Vastaajat ovat olleet Aromi-lehden lukijoita keskimäärin 8,6 vuotta (5/2017: 6,5 vuotta). Noin kaksi vastaajaa viidestä (37 %) säilyttää Aromi-lehden kaikki numerot.
 • Tyytyväisyys Aromi-lehden sisältöön, ulkoasuun ja kuvitukseen on pysynyt lähes ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna. Ulkoasuun on tyytyväisiä 92 %, kuvitukseen 89 % ja sisältöön 86 % vastaajista.
 • Lukijat suhtautuvat Aromi-lehteen varsin positiivisesti. 93 % vastaajista kertoo mm. että lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä juttuja ja 88 % kokee lehden sisällön olevan ajankohtainen.
 • Vastaajista 88 prosenttia arvioi lehden seuraavan hyvin alan kehitystä ja 87 prosentin mukaan lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia.
 • Aromi-lehden tuotekuvassa korostuu myönteisimmin luotettavuus (85 %). Lehti miellettiin myös hyväksi uutiskanavaksi (76 %) ja edelläkävijäksi (73 %).
 • Aromi-lehteä hyödynnetään vahvasti omassa työssä – neljä viidestä (79 %) kertoo hyödyntävänsä Aromi-lehden tietoja työssään. Hyödyllisenä tietolähteenä Aromi-lehteä pitää 79 prosenttia vastaajista.
 • Vastaajista 80 prosenttia lukee Armoni-lehteä säännöllisesti ja 37 prosenttia pitää sitä tärkeimpänä tietolähteenään. Yleisimmin ammatillista tietoa haetaan alan lehdistä (76 %), internetistä (74 %) ja alan messuilta/ tapahtumista (70 %).
 • Mieluisimpina juttuina ja aihealueina mainittiin ajankohtaiset jutut (77 %), ravintolajutut (67 %) sekä reseptit (63 %).
 • Aromi-lehden kotisivuilla on viimeisen 6 kuukauden aikana vieraillut 29 prosenttia vastaajista. Kotisivuilla vierailleet antavat kotisivuille arvosanan 3,86 asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä.
 • Vastaajista 12 prosenttia lukee yleensä verkossa olevaa Aromin näköislehteä. Yleisimmin näköislehteä luetaan pöytätietokoneella.
 • Vastaajista 36 prosenttia lukee Aromin uutiskirjeitä, 20 prosenttia seuraa Aromia Facebookissa ja 17 prosenttia seuraa Aromin verkkosivuja. Aromin Instagramia seuraa 6 prosenttia vastanneista.
 • Sosiaalisen median yhteisöistä lukijoiden keskuudessa käytetyin on Facebook (49 % käyttää aktiivisesti, 23 % seuraa). Aromi-lehden faniryhmään kuuluu 10 % vastaajista.
 • Palveluhakemistoon on tutustunut 49 % vastaajista ja puolet tutustuneista (50 %) käyttää Palveluhakemistoa oman työnsä apuvälineenä.
 • Vastaajista 57 prosenttia on ottanut Aromi-lehden seinäkalenterin itselleen käyttöön ja 12 prosenttia on antanut seinäkalenterin käyttöön jollekin toiselle.
 • Aromi-lehden suosittelua mitattiin asteikolla 1-10. Vastaajista 11 prosenttia antoi arvosanan 1-6 (=arvostelija), 40 prosenttia antoi arvosanan 7-8 (=neutraali) ja 49 prosenttia arvioi lehden suosittelua arvosanoin 9-10 (=suosittelija). Lehden suositteluindeksiksi tuli 38. Indeksi lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanat 9-10) prosenttiosuudesta arvostelijoiden (arvosanat 1-6) prosenttiosuus.
 • Vastaajista neljä viidestä (84 %) oli tyytyväinen Aromi-lehden ilmestymistiheyteen.

Kiitos tutkimukseen vastanneille. Aromin kehitystyö jatkuu.

Tutustu tutkimukseen tästä >>